OBCHODNÍ PODMÍNKY SYM CARS CLUBU

Tyto podmínky upravující koupi zboží v on-line obchodě (dále jen „obchodní podmínky“) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).


PRODÁVAJÍCÍ: 

One-Two Facility s.r.o.

IČO: 076 217 52

Wurmova 680/1c, Brno 602 00, Česká republika

 

KUPUJÍCÍ:

Vy, tedy osoba, která je objednatelem zboží či služeb prostřednictvím webové stránky www.symcarsclub.cz (dále jen webová stránka).

Tyto podmínky jsou kupujícím poskytovány před uzavřením kupní smlouvy a jako takové mají povahu sdělení prodávajícího před uzavřením smlouvy vůči kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupní smlouvou je myšlena smlouva při koupi voucheru / více voucherů na služby pronájmu dopravních prostředků na stránkách www.symcarsclub.cz, nebo dárkových voucherů, kdy pronájem je potřeba doplatit.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce, není-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Předmětem služby poskytované prodávajícím je krátkodobý pronájem dopravních prostředků (dále také jako „zapůjčený vůz“ nebo „pronajatý vůz“) na dobu určitou a prodej voucherů, za které může kupující následně uzavřít smlouvu na využití služeb.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí zcela odpovídat skutečné podobě věci.

Pro objednání pronájmu si kupující objedná a zakoupí voucher na služby prostřednictvím našeho webového rozhraní.

Webové rozhraní obsahuje informace o voucherech, a to včetně uvedených cen jednotlivých voucherů. Tyto ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny voucherů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Konečná cena pronájmu se však může lišit dle konkrétních požadavků kupujícího na individuální úpravu, kdy v takovém případě bude cena sdělena kupujícímu před uzavřením smlouvy o pronájmu v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu na voucher za individuálně sjednaných podmínek.

Kupující je povinen se před koupí voucheru seznámit s těmito obchodními podmínkami a potvrdit souhlas s nimi. Bez tohoto souhlasu nebude možné objednávku odeslat.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství voucherů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky voucheru má platnost deset dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce kupujícího, čímž vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu voucheru prodávajícímu, bez úhrady ceny nebude objednávka a kupní smlouva platná.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího, zejména pokud z důvodu individuálních požadavků kupujícího dojde ke změně ceny uvedené na webovém rozhraní.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Na stránkách prodávajícího www.symcarsclub.cz lze zakoupit pouze vouchery na služby pronájmu a dárkové vouchery na služby pronájmu.

Koupě voucheru na přesně definovanou službu umožňuje kupujícímu uzavřít smlouvu o pronájmu dopravního prostředku a tím dostat vůz, specifikovaný koupí určitého druhu voucheru, do pronájmu na dohodnutou dobu. Doba se opět odvíjí od koupě určitého druhu voucheru. Smlouva o pronájmu dopravního prostředku je pak vždy uzavírána osobně a podepsána fyzicky těsně před přebráním vozu a není spojena s dalšími platbami, vyjma kauce. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o pronájmu dopravního prostředku s kupujícím, v takovém případě vrátí peníze za voucher kupujícímu.

Koupě dárkového voucheru umožňuje kupujícímu, nebo obdarovanému od kupujícího uzavřít smlouvu o pronájmu dopravního prostředku, pokud kupující, nebo obdarovaný doplatí zbytek dohodnuté ceny (celková cena mínus hodnota dárkového voucheru) pronájmu na dohodnutou dobu. Doba se opět odvíjí od koupě určitého druhu voucheru. Smlouva o pronájmu dopravního prostředku je pak vždy uzavírána osobně a podepsána fyzicky těsně před přebráním vozu a není spojena s dalšími platbami, vyjma kauce. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o pronájmu dopravního prostředku s kupujícím, zejména, nikoliv pouze v případech nesplnění podmínek, jako třeba minimální věk.


CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu přepravních služeb a případné náklady spojené s dodáním voucheru / voucherů dle kupní smlouvy hradí kupující prostřednictvím platební brány webového rozhraní, nebo bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.

Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije, tedy kupující je povinen uhradit kupní cenu voucheru, i když nemá možnost si služby osobně prohlédnout.

Případné slevy z ceny voucheru poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím uvedeno a akceptováno jinak.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad zašle prodávající kupujícímu po uhrazení celé ceny voucheru a zašle jej elektronicky na emailovou adresu kupujícího. 

Voucher v elektronické formě zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce po zaplacení celé ceny voucheru. V případě zájmu o dárkové balení voucheru musí kupující tuto skutečnost napsat do poznámky v objednávce, nebo kontaktovat prodávajícího před nákupem.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy – tedy v případě uplatnění voucheru (využití služby z voucheru) před uplynutím zákonné lhůty.
 • o dodávce služby, která byla upravena podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu – individuální dárkové poukazy, změna voucherů;

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat emailem či písemně na adresu sídla prodávajícího. Podnikatel potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě emailem přijetí odstoupení.

V případě využití voucheru, tedy uzavření smlouvy o pronájmu dopravního prostředku a využití daného vozu před uplynutím doby 14 dní od koupi voucheru, logicky není možnost odstoupit od kupní smlouvy z důvodu využití služeb a použití zboží.

Reklamace ve smyslu návratu použitého zboží z důvodu špatné kvality zboží není možná. Kupující si  objedná službu – tedy zážitek, nikoli zboží, pronajaté auto převezme, zkontroluje jeho funkčnost a jelikož je možné zavinění kupujícího při jízdě s vozem reklamace zážitku nemůže být uznána.


PŘEDÁNÍ A ZPĚTNÉ PŘEBRÁNÍ VOZU

Předáním se myslí předání zapůjčeného vozu prodávajícím kupujícímu, při jeho vyzvednutí. Přebráním nebo zpětným přebráním se myslí vrácení zapůjčeného vozu zpět prodávajícímu po skončení doby pronájmu.

Vyzvednutí pronajatého vozu a jeho vrácení probíhá v Brně, na adrese Havránkova 200/67, Brno 619 00. Předání zahrnuje sepsání a podepsání předávacího protokolu včetně pořízení foto/video dokumentace. V případě pronájmu na 1 den či více probíhá předání i přebrání vozu v 8:00 ráno, pokud se prodávající s kupujícím nedohodli jinak.

V případě, že je na základě zvláštního požadavku kupujícího předání nebo přebrání vozu dohodnuto jinak či na jiném místě, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Cena přistavení a vyzvednutí vozu mimo adresu prodávajícího záleží na individuální nabídce (podle vzdálenosti), kterou si kupující s prodávajícím předem dohodnou. V takovém případě kupující poptá u prodávajícího cenu. To platí i v případě, kdy by kupující vůz nepřebral.

Vůz je předán kupujícímu nepoškozený, v bezchybném stavu a s plnou nádrží. Kupující má povinnost vůz vrátit ve stejném stavu, v jakém jej přebral, dle dokumentace předávacího protokolu, a to včetně stavu nádrže, pneumatik a bez výrazného znečištění interiéru i exteriéru. V případě zpětného přebrání vozu s významně ojetými pneumatikami je prodávající oprávněn kupujícímu naúčtovat plnou cenu nových pneumatik. Kupující je povinen tankovat do vozu pouze benzín s označením E5.

Před předáním je kupující povinen poskytnou prodávajícímu údaje nezbytné k vytvoření smlouvy o pronájmu dopravního prostředku (blíže specifikované v článku Ochrana osobních údajů). Pokud tak kupující neučiní, může prodávající odmítnout zapůjčený vůz předat, a to bez nároku na náhradu či vrácení peněz.


PODMÍNKY PRONÁJMU VOZU PO KOUPI VOUCHERU

Kupující si po zakoupení voucheru (nebo osoba voucherem obdarovaná) následně může pronajmout vůz od prodávajícího na dobu určitou, dle samostatné smlouvy o pronájmu dopravního prostředku a to za následujících podmínek:

 • Kupující si pronajímá vůz k běžnému použití, a může s ním jezdit pouze na území České republiky, Slovenska nebo Rakouska (dále také jako „povolené země“).
 • V případě pronájmu na 1 či více dnů se rozumí 24 hodin na každý den pronájmu. Pronájem na 1 den tedy znamená předání vozu a jeho následné přebrání ve stejnou dobu následující den.
 • Datum kdy si chce kupující vůz pronajmout si domluví individuálně na telefonním čísle prodávajícího +420 771 263 002.
 • Podmínkou k uzavření smlouvy o pronájmu a předání vozu je zcela zaplacený voucher na danou službu, nebo v případě dárkového voucheru je nutné doplatit cenu pronájmu v plné výši před předáním vozidla. Smlouvu o pronájmu kupující může uzavřít pouze na vůz a dobu, na kterou si nakoupil a zaplatil voucher, nebo v případě dárkového voucheru, službu na vůz a dobu, kterou v plné výši doplatil. Zakoupení voucheru neznamená uzavřenou smlouvu o pronájmu dopravního prostředku ani povinnost prodávajícího takovou smlouvu s kupujícím uzavřít.
 • Dálniční známka na území České republiky je zahrnuta v ceně pronájmu. Dálniční známky v případě přejezdu do Rakouska a Slovenska si kupující hradí sám.
 • Kupující NESMÍ se zapůjčeným vozem jet na závodní okruhy, driftovací dráhy a prostory, polygony, místa, kde neplatí povinné nebo havarijní pojištění, či jiná místa mimo standardní pozemní komunikace. Se zapůjčeným vozem je ZAKÁZÁNO driftování, „pálení“ pneumatik či extrémní sportovní jízda. V případě, že poškození vozu vzniklo za porušení těchto podmínek, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu spojenou s opravou a ušlým ziskem spojeným s nedostupností vozu po dobu opravy, či pořízení nového vozu.
 • Všechny naše vozy mají havarijní pojištění. V případě, že dojde k pojistné události, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu za spoluúčast na plnění – což je zajištěno nemožností vrátit kauci v případě nehody kupujícího.
 • V případě, kdy prodávajícímu dojde pokuta spojená s provozováním či parkováním vozu po dobu pronájmu kupujícím, je prodávající oprávněn náklady s úhradou a řešením pokuty přenést na kupujícího. To platí i při prodlení a obdržení pokuty poté, co doba pronájmu uběhla.
 • Kupující musí prodávajícímu při přebrání vozidla předložit občanský průkaz a řidičský průkaz, oba minimálně 1 rok platné od předložení a dat souhlas s pořízením jejich kopií.
 • V případě pronájmu vozu Corvette C8 musí být kupujícímu a všem řidičům, kteří chtějí řídit vůz, minimálně 24 let, jinak pronájem není možný.
 • Kupující musí uvést ve smlouvě o pronájmu všechny osoby, které chce, aby měly možnost řídit pronajatý vůz a tyto osoby musí prodávajícímu poskytnout občanský průkaz, řidičský průkaz a souhlas k pořízení jejich kopií. V opačném případě není možné, aby osoby jež nesplní tuto podmínku řídili pronajaté vozidlo. Kupující bere na vědomí, že jeho povinností je zajistit, že pronajatý vůz bude řídit pouze on, nebo osoby ve smlouvě o pronájmu uvedené. Nedodržení této podmínky se považuje za hrubé porušení smlouvy o pronájmu a může vést k nemožnosti vrátit kauci, či k požadování dalších náhrad škod po kupujícím.
 • Ve všech pronajatých vozech je zakázáno kouřit a měnit nastavení uložených pamětí sedadel řidiče.
 • Při podpisu smlouvy o pronájmu dopravního prostředku je nutné složit vratnou kauci, která v případě, že kupující vrátí vůz bez poškození a nadměrného sjetí pneumatik, bude navrácena. Kauce může být ponížena, nebo zcela stržena v případě, kdy kupující poruší tyto obchodní podmínky, nebo podmínky smlouvy, v případě poškození či jiných problémů s přebraným vozem. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat po kupujícím dodatečné náklady na opravu / nápravu, budou-li vyšší než částka vratné kauce. Kauce je placena pouze v hotovosti při převzetí vozu. Kauce je ve výši:
  • Corvette C8 Coupe – 20 000 Kč
 • Limit najetých km, které může kupující s vozem ujet je stanoven na 300 km/den. Tedy na každý den pronájmu (na každých 24 hodin) má kupující 300 km, které může s vozem ujet. V případě přesažení tohoto počtu, je kupující povinen doplatit prodávajícímu sankci ve výši 15 Kč vč. DPH za každý ujetý km nad rámec celkového limitu na dobu pronájmu. Toto platí pro všechny naše vozidla.
 
 

REZERVACE A ZMĚNA TERMÍNU

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či zrušení termínu rezervace pronájmu kupujícího. Prodávající je povinen takovou změnu oznámit kupujícímu nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem. Prodávající se zavazuje nabídnout náhradní termín nejpozději do 6 měsíců od původního termínu. Tato doba se může prodloužit v případě nečekaných událostí, zejména pokud např. vůz jiný kupující poškodil a vůz čeká na opravu.

Změna termínu ze strany kupujícího je možná pouze 48 hodin předem. V případě nedodržení lhůty, rezervovaný termín propadá bez nároku na vrácení platby.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, rodné číslo, číslo řidičského průkazu, fotokopie řidičského průkazu, číslo občanského průkazu, fotokopie občanského průkazu  a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy o pronájmu dopravního prostředku (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky a smlouvy o pronájmu vozidla a pro účely vedení v klientské databázi. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Mimo určeného zpracovatele nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený objednávkou, nebo nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky objednávky či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího: 

adresa pro doručování: One-Two Facility s.r.o., Havránkova 200/67, Brno 619 00 

adresa elektronické pošty: info@symcarsclub.cz

Prodávající má právo tyto obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek zveřejní prodávající nové znění obchodních podmínek na webových stránkách, kdy kupující následným využíváním webových stránek vyslovuje souhlas s tímto novým zněním obchodních podmínek.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2024 a v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky.

Sym CarsClub

0